Financieel verslag Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling 2018

Balans per 31.12.2018

ACTIVA     PASSIVA    
Kas   Eigen vermogen € 46.174  
Bankrekening € 337        
Spaarrekening € 45.837
       
TOTAAL ACTIVA   € 46.174
TOTAAL PASSIVA   € 46.174

Staat van baten en lasten

BATEN     LASTEN    
Rente spaarrekening € 66   Bestuursvergaderingen / overleg adviseurs € 305
Donaties en giften   Onderzoek materiaal etc. € 510
  € 66   Kantoorkosten € 254
      Representatie € 246
      Reiskosten € 149
      Hosting website € 46
      Bankkosten € 134
      Onkosten totaal in 2018 € 1.645
 
Saldo– € 1579