Jaarverslag 2018

Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling

Zoals vermeld in het jaarverslag van de Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling over 2017 heeft de eigenaar van de beeldende instelling, die belangstelling heeft voor het drijvende beeldenpaviljoen, problemen met de Gemeente over het gebruik van een deel van zijn terrein. Daardoor kon er vóór deze zijn opgelost geen vergunningsaanvraag voor het paviljoen worden ingediend.

In 2018 heeft de instelling diverse voorstellen gedaan aan de Gemeente om tot een oplossing te komen. Ze zijn alle afgewezen door de Gemeente, de eisen verscherpt. De onderlinge verhouding is verslechterd. Een en ander heeft er toe geleid, dat de eigenaar de Stichting eind van het jaar heeft laten weten, geen kans meer te zien het paviljoen op zijn terrein te realiseren.

Voor ons als Stichting is de teleurstelling groot. Het is een fantastisch mooie plek, die aan alle voorwaarden onzerzijds voldoet.
Door de onzekerheid over de realisering, die ons bestuur al voelde door het noodgedwongen uitstel in 2017, hebben we met adviseurs ondertussen in 2018 ook onderzoek gedaan naar een eventueel alternatieve plek voor het paviljoen. Er zijn niet veel kunstinstellingen/musea voor moderne kunst in Nederland, die op eigen terrein over een waterpartij beschikken.
Na vooronderzoek op internet betreffende ligging, waterpartij, afsluitbaarheid van het terrein, collectie, tentoonstellingsprogramma, exploitatiebudget, organisatie e.d. zijn we bij drie instellingen gaan kijken. Ons onderzoek ter plekke heeft nog geen geschikt alternatief opgeleverd.

 

Per 31.12.2018 staat er € 46.174 op de rekening.

Haarlem, 5 november 2019,
namens het bestuur van Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling
M. Don, voorzitter