Financieel verslag Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling 2021

Balans per 31.12.2021

ACTIVA     PASSIVA    
Kas   Eigen vermogen € 37.304  
Bankrekening € 430        
Spaarrekening € 36.874        
TOTAAL ACTIVA   € 37.304 TOTAAL PASSIVA   € 37.304

Staat van baten en lasten

BATEN     LASTEN*    
Rente spaarrekening € 0,22   Bestuursvergaderingen / overleg adviseurs € —
Donaties en giften € 46,–   Onderzoek materiaal etc. € —
  € 46,–   Kantoorkosten € —
      Representatie € —
      Reiskosten € —
      Hosting website € 46
      Bankkosten € 151
      Onkosten totaal in 2021 € 197
 
Saldo– € 151 negatief

*In 2021 bijna geen kosten gemaakt door het heersen van het coronavirus sinds maart 2020, 2021, zie ook het JAARVERSLAG 2021 Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling. MD