Financieel verslag Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling 2019

Balans per 31.12.2019

ACTIVA     PASSIVA    
Kas   Eigen vermogen € 37.639  
Bankrekening € 777        
Spaarrekening € 36.862        
TOTAAL ACTIVA   € 37.639 TOTAAL PASSIVA   € 37.639

Staat van baten en lasten

BATEN     LASTEN    
Rente spaarrekening € 26   Bestuursvergaderingen / overleg adviseurs € 81
Donaties en giften € —   Onderzoek materiaal etc. € —
  € 26   Kantoorkosten € 597
      Boekuitgave met tekst WR € 7.510
      Representatie € 65
      Reiskosten € 120
      Hosting website € 46
      Bankkosten € 142
      Onkosten totaal in 2019 € 8.561
 
Saldo– € 8.535