Financieel verslag Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling 2014

2.397

Balans per 31.12.2014

ACTIVA     PASSIVA    
Kas   Eigen vermogen € 39.671  
Bankrekening        
Spaarrekening € 37.274        
TOTAAL ACTIVA   € 39.671 TOTAAL PASSIVA   € 39.671

Staat van baten en lasten

BATEN     LASTEN    
Rente spaarrekening € 377   Bestuursvergaderingen / overleg adviseurs € 587
Donaties en giften € 14.673   Onderzoek ev. plekken paviljoen € 221
  € 15.050   Kantoorkosten € 1.201
      Representatie € 316
      Reiskosten (trein) € 25
      Internet / telefoon € 146
      Bankkosten € 103
      Onkosten samen 2014 € 2.599
      3.1.2014 betaalde onkosten 2013 € 1.662
      Totaal € 4.261
 
Saldo€ 10.789