Financieel verslag Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling 2015

Balans per 31.12.2015

ACTIVA     PASSIVA    
Kas   Eigen vermogen € 50.470  
Bankrekening € 739        
Spaarrekening € 49.731        
TOTAAL ACTIVA   € 50.470 TOTAAL PASSIVA   € 50.470

Staat van baten en lasten

BATEN     LASTEN    
Rente spaarrekening € 414   Bestuursvergaderingen / overleg adviseurs € 155
Donaties en giften € 10.900   Onderzoek materiaal etc. € 34
  € 11.314   Kantoorkosten € 86
      Representatie € –
      Reiskosten (o.v.) € 24
      Internet / telefoon € 93
      Bankkosten € 123
      Onkosten samen € 515
 
Saldo€ 10.799