Financieel verslag Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling 2020

Balans per 31.12.2020

ACTIVA     PASSIVA    
Kas   Eigen vermogen € 37.455  
Bankrekening € 581        
Spaarrekening € 36.874        
TOTAAL ACTIVA   € 37.455 TOTAAL PASSIVA   € 37.455

Staat van baten en lasten

BATEN     LASTEN    
Rente spaarrekening € 11   Bestuursvergaderingen / overleg adviseurs € —
Donaties en giften € —   Onderzoek materiaal etc. € —
  € 11   Kantoorkosten € —
      Boekuitgave met tekst WR € —
      Representatie € —
      Reiskosten € —
      Hosting website € 46
      Bankkosten € 150
      Onkosten totaal in 2020 € 196
 
Saldo– € 184

*In 2020 bijna geen kosten gemaakt door het heersen van het coronavirus sinds maart 2020, zie ook het JAARVERSLAG 2020 Stichting Beeldenpaviljoen Wiek Röling. MD