Financieel verslag Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling 2011

Balans per 31.12.2011

ACTIVA     PASSIVA    
Kas   Eigen vermogen € 12.740  
Bankrekening € 240        
Spaarrekening € 12.500        
TOTAAL ACTIVA   € 12.740 TOTAAL PASSIVA   € 12.740

Staat van baten en lasten

BATEN     LASTEN    
Rente spaarrekening   Alle onkosten door bestuur, vrijwilligers en adviseurs uit eigen zak betaald.
Donaties en giften € 12.740      
    € 12.740    
 
Saldo€ 12.740