Financieel verslag Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling 2012

Balans per 31.12.2012

ACTIVA     PASSIVA    
Kas   Eigen vermogen € 17.919  
Bankrekening € 308        
Spaarrekening € 17.611        
TOTAAL ACTIVA   € 17.919 TOTAAL PASSIVA   € 17.919

Staat van baten en lasten

BATEN     LASTEN    
Rente spaarrekening € 11   Alle onkosten door bestuur, adviseurs en vrijwilligers uit eigen zak betaald
Donaties en giften € 5.168      
    € 5.179    
 
Saldo€ 5.179