Financieel verslag Stichting beeldenpaviljoen Wiek Röling 2013

Balans per 31.12.2014

ACTIVA     PASSIVA    
Kas   Eigen vermogen € 27.220  
Bankrekening € 74        
Spaarrekening € 27.146        
TOTAAL ACTIVA   € 27.220 TOTAAL PASSIVA   € 27.220

Staat van baten en lasten

BATEN     LASTEN    
Rente spaarrekening € 335   begroting paviljoen door HS bouwadvies € 545
Donaties en giften € 11.095   Bestuursvergaderingen / overleg adviseurs € 133
  € 11.430   Onderzoek ev. plekken paviljoen € 541
      Kantoorkosten € 355
      Notariskosten periodieke schenking € 317
      Representatie € 134
      Bankkosten € 104
      Onkosten samen € 2.129
 
Saldo€ 9.301